Dự án

decor
Dự án

Những dự án đã và đang thực hiện của công ty cho cộng đồng :

Dự án : " TÁI AN CƯ LẠC NGHIỆP CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC MIỀN NÚI VIỆT NAM "

Mục đích : Vận động cộng đồng chung tay bảo vệ thiên nhiên môi trường và phát triển xã hội.