Quỹ Công Đức Hoài

decor
Quỹ Công Đức Hoài

- Đây là hình thức trả nghiệp của bản thân cho thiên nhiên trời đất vì những sai lầm bởi hành động của thân khẩu ý tại kiếp này và những tiền kiếp.

- Hầu mong thiên nhiên trời đất kê đơn bốc thuốc chữa bệnh nan y vấn nạn của mình cùng với gia đình cộng đồng nhân loại.