Trích ngang

Trích ngang

Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ Chân Tâm, kiến Tánh thành P...

Trải nghiệm

Trải nghiệm

Đời mình ngồi nghĩ cho cùng, loài người tất cũng rồi về với Không. Dã tràng xe...

Triết lý sống

Triết lý sống

Sống không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh muôn lo...