THƯ VIỆN ẢNH

Album 4: Hoạt động tại nước ngoài

Hoạt động trải nghiệm di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; Hoạt động thực hành triết lý sống của Bụt.